Bejelentkezés Regisztrálás

Bejelentkezés

Oldalainkat 56 vendég és 0 tag böngészi

 • Céges-tudakozó, Cégtudakozó, Országos céges adatbázis

1.Bevezetés

http://www.orszagoscegtudakozo.hu mindent elkövet, hogy a honlapon nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés megfeleljen a hatályos jogszabályoknak és eme adatkezelési tájékoztatóban támasztott követelményeknek. A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a honlapján elhelyezett Adatkezelési Tájékoztató megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.


A honlap üzemeltetője a honlap látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Az Adatkezelési Tájékoztatóban támasztott követelmények összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:


 • Magyarország alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Infotv.)
 • Az Európai Parlament és Tanács(EU) 2016/679 rendelete (2016.április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1.1.Az adatkezelő 

 http://www.orszagoscegtudakozo.hu

 2. Az adatvédelem alapfogalmai

 • Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet
 • Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez
 • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- minta, íriszkép) rögzítése is
 • Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik
 • Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
 • Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele
 • Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
 • EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez
 • Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam

3. Adatvédelmi alapelvek

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatokat törölni kell.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett írásban hozzájárult, vagy azt törvény vagy, – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Az adatok felvételének és annak kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, valamint azt, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt.

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Az adatkezelő köteles a személyes adatokat ésszerű biztonsági intézkedésekkel védeni az olyan kockázati tényezőkkel szemben, mint az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, törlése vagy megsemmisítése.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

4. A személyes adatok köre

A honlap üzemeltetője adatkezelése a felhasználó hozzájárulásán alapszik.

4.1 A céges adatbázis használatához kapcsolódó adatkezelés

4.1.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 • Adatbázis nyilvántartásban megadott név: egyéni vállalkozó esetén a neve az oldal felhasználója hozzájárul, hogy a honlap adatbázisában eltárolása kerüljön és ott nyilvánosan megjelenjen.
  Regisztráció: A honlap adatbázisban történő megjelenítéshez szükséges regisztráció, név és email megadása.
 • E-mail cím: a honlap üzemelető és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja
 • Telefonszám: a honlap üzemelető és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja

4.1.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása.

4.1.3 Az adatkezelés időtartama

Cégünk a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az info@orszagoscegtudakozo.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4.2 A honlapunkon elhelyezett sütikkel(cookie) kapcsolatos adatkezelés

4.2.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Azzal, hogy meglátogatja a orszagoscegtudakozo.hu honlapját, vagy ennek valamelyik aloldalát, és az oldal tartalmát böngészi, elfogadja az alábbi feltételeket, még akkor is, ha nem regisztrált felhasználó.

A orszagoscegtudakozo.hu egyes szolgáltatásai egyedi azonosítókat, úgynevezett cookie-kat helyeznek el a felhasználók számítógépén. Ezek kizárólag a látogató aktuális munkamenetének azonosítására, az annak során megadott adatok tárolására, az adatvesztés megakadályozására, a Google Analytics használatával a felhasználói szokások anonim módon történő elemzésére terjed ki. Ilyen adat lehet a látogató IP címe, látogatás időpontja és időtartama, felkeresett oldalak, böngésző típusa, operációs rendszer, stb. Ezek az adatok tárolásra kerülnek, amiket bizalmasan kezelünk, és kizárólag csak a orszagoscegtudakozo.hu honlap továbbfejlesztéséhez, statisztika készítéséhez használjuk fel.

4.2.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása. A cookie-k használatát a látogató a http://www.orszagoscegtudakozo.hu kezdőlapján megjelenő felugró ablak segítségével, az Elfogadom gombra kattintva hagyhatja jóvá.

4.2.3 Az adatkezelés időtartama

Egy cookie élettartama a orszagoscegtudakozo.hu elhagyásának időpontjáig tart.

4.2.4 A látogató cookie adatkezeléssel kapcsolatos joga

A látogató böngészőjében lehetőség van bármikor a cookie törlésére.

4.2.5 Az érintettek köre

A weboldalt látogatók érintettek.

4.3.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása

4.3.3 Az adatkezelés időtartama

Cégünk a személyes adatokat visszavonásig tárolja. 

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 • e-mail útján az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen

4.4.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

4.4.3 Az adatkezelés időtartama

Cégünk a személyes adatokat az Ön visszavonásáig őrzi meg.

4.4.4 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 • e-mail útján az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen

5. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy

 • milyen személyes adatait
 • milyen adatkezelési cél miatt
 • mennyi ideig kezeli

Az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesítjük.

5.2 A helyesbítéshez való jog

Az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a honlap üzemeltetője módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A honlap üzemeltetője a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

5.3 A törléshez való jog

Az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a honlap üzemeltetőjétől személyes adatainak a törlését. Kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesítjük, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

 

5.4 Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36 1 391 1400

Telefax: +36 1 391 1410

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: http://www.naih.hu

ÍGY IS RÁNK TALÁLHAT:  Céges-tudakozó, CÉGTUDAKOZÓ,Országos céges adatbázis, sárga oldalak, céges tudakozó, cégtudakozó,cégkereső, cégadatbázis, szaknévsor, tudakozó , cég információ, yellowpages, aranyoldalak